شهریه کلاس ها

دروس تخصصی معماری : هزینه ۱ نفر :۳۸۰۰۰۰۰ 

                                   هزینه ۲ نفر :۱۸۵۰۰۰ 

                                   هزینه ۴ نفر :۱۱۰۰۰۰  تعداد جلسات : ۱۰ 

دروس عمومی معماری :هزینه ۱ نفر :۳۲۰۰۰۰ 

                                 هزینه ۲ نفر :۱۶۵۰۰۰ 

                                  هزینه ۴ نفر :۹۵۰۰۰   تعداد جلسات : ۱۰ 

اسکیس و راندو : هزینه ۱ نفر : ۵۰۰۰۰۰ 

                        هزینه ۲ نفر : ۳۲۰۰۰۰ 

                        هزینه ۴ نفر : ۱۵۰۰۰۰   تعداد جلسات : ۱۲ 

عکاسی : هزینه ۱ نفر : ۲۸۰۰۰۰ 

               هزینه ۲ نفر : ۱۵۰۰۰۰ 

               هزینه ۴ نفر : ۱۰۰۰۰   تعداد جلسات : ۸ 

ماکت سازی ( مقدماتی ) : هزینه ۱ نفر : ۳۳۰۰۰۰ 

                                      هزینه ۲ نفر : ۱۷۵۰۰۰ 

                                      هزینه ۴نفر :۱۱۰۰۰۰   تعداد جلسات : ۱۰ 

ماکت سازی ( پیشرفته )  : هزینه ۱ نفر : ۳۸۰۰۰۰ 

                                      هزینه ۲ نفر : ۲۰۰۰۰۰ 

                                      هزینه ۴ نفر : ۱۴۰۰۰۰   تعداد جلسات : ۱۰ 

اتوکد : هزینه ۱ نفر : ۲۸۰۰۰۰ 

          هزینه ۲ نفر : ۱۵۰۰۰۰ 

          هزینه ۴ نفر : ۱۰۰۰۰۰   تعداد جلسات :۱۰ 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید